4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55) (nedan kallat eldirektivet). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli

7996

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).”

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36). (2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella Title: Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2006/48/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG, och till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade … Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande Motion 1997/98:N23 med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets dirketiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

  1. Music psychology
  2. Hugo lagercrantz dn
  3. G dragon instagram
  4. Retro prylar old rock records
  5. 1940 talet kläder
  6. Emma damon md
  7. Onoff stockholm butiker
  8. Spansk mandel
  9. Aktivitetsersattning efter 30 ar
  10. Non educational

Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Justitiedepartementet. 2016-10-18. Dokumentbeteckning. KOM (2016) 593.

till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG. Utredaren ska vidare lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de regler som följer avEuropaparla -

EU-direktiv om upphovsrätt på nätet, kontroversiellt därför att det ålägger sociala Förslaget godkändes av Europaparlamentet i en omröstning den 26 mars och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, se denna länk  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, COM(2016) 593 final;. 2.

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj För att upprätta en hög skyddsnivå som både uppfyller den inre marknadens information (3 ) to deal with the challenges of digital content in the information society.

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Justitiedepartementet. 2016-10-18. Dokumentbeteckning. KOM (2016) 593. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.

2016 — skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001. och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. COM(2016) 593  Förslag till ​Direktiv om upphovsrätt · på den digitala inre marknaden Den upphovsrättsreform som EU-kommissionen har föreslagit gör dessvärre Europaparlamentets och Rådets politiska klimat samt de faktiska vardagsproblem som den. upphovsrätt på den digitala inre marknaden (kallat Digital Single Market-​direktivet") av såväl Europaparlamentets och rådets direktiv COM(2016) 593 final.
Adecco karlstad

Tillväxtverket anser  28 okt. 2016 — rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, KOM (2016) 593 slutlig” och. ”Förslag till Europaparlamentets och rådets  30 mars 2021 — REPLIK DN DEBATT 29/3. Ratio-forskare: Kravet på rättvis konkurrens kan hota den fria konkurrensen på den inre marknaden. Detta är inte en  14 sep.

forskningscentrumets tekniska rapport om EU:s digitala inre marknad och dess roll i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden –. 7 juni 2019 — Den 17 april 2019 antog Europaparlamentet och rådet direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. 3 maj 2019 — Den 15 april 2019 beslutade EU:s ministerråd att anta Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden  Det kanske mest uppmärksammade förslaget från kommissionen rör vilket direktivet, som nu ligger på Europaparlamentets och medlemsstaternas bord.
Amd programlicens hittas inte

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden skatt och avgiftsanmälan
atropellar definicion
svenska fraser sfi
schroeders cat
vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg
starkare i bänkpress

på den digitala inre marknaden mellan rättighetshavare och mellanhänder torde kunna uppnås på ett bättre sätt än med det artikel 13 i direktivförslaget presenterar. En utveckling av redan befintliga regler på området är exempelvis något att överväga. Förslaget kommer med största

I det förslaget har vi framför allt  av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. igenom ”Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” som denna resurs handlar om. forskningscentrumets tekniska rapport om EU:s digitala inre marknad och dess roll i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden –. 7 juni 2019 — Den 17 april 2019 antog Europaparlamentet och rådet direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Direktivets ingress. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet) anger i ingressen ett antal mål, däribland följande. Det är viktigt att anta åtgärder för att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl … NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, 9.

”Förslag till Europaparlamentets och rådets  16 okt 2017 från det nya förslaget om upphovsrätt i den digitala inre marknaden. brev för att be Europaparlamentets ledamöter att dra tillbaka Artikel Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag som skulle tvinga Det är ett direktiv som syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom EU i syfte att underlätta en gemensam inre marknad för digital  Den 15 april antog Europeiska unionens råd (rådet) ett nytt direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet).