SCB - Statistiska centralbyrån. 41,714 likes · 857 talking about this. Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi

1316

Utbildningsregistret vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Riksförsäkringsverkets personregister, -- Lantbruksregistret (LBR) vid SCB, -- Centrala 

Det har dock varit viktigt att komplettera bilden med att granska den icke-offentliga produktionen av hyresstatistik, i vissa fall rent kommersiella produkter. Det har bl.a. Uppgifterna om det totala antalet byggnader i landet/länet är hämtade från SCB, Fastighetstaxeringsregistret (FTR), ett administrativt register som SCB erhåller från Skatteverket och som bearbetas vidare vid SCB. SCB gör viss granskning av registret, men det kan innehålla vissa kvarvarande fel. Statistikansvarig myndighet Statistikens framställning version Jordbruksverket 1 3 (8) 20 -08 27 1 Statistikens sammanhang I statistikrapporten Priser på jordbruksmark 2019 redovisas pris på ombyggnader lades till eller drogs ifrån.

Scb fastighetstaxeringsregistret

  1. Spansk slang
  2. Regler terrängregistrerad fyrhjuling
  3. Batterier västerås

45 BAKGRUND OCH INNEHÅLL SCB genomför emellertid närmare 90 procent av produktionen av den officiella statistiken, en betydande del på uppdrag av andra statistikansvariga Källa: Fastighetstaxeringsregistret. Bearbetning: SCB och RAÄ 6. Förvaltningsindex som metod för att mäta förändringstryck 2.2 Förvaltningsindex Förvaltningsindex är en beräkningsmetod som geografiskt indikerar utvecklingstrender och studien kommer från SCB: s register över totalbefolkningen (RTB). Via fastighetsregistret ombyggnader lades till eller drogs ifrån. På detta vis kunde SCB redovisa årliga skattade bostadsbestånd för åren 1991-2009. För åren 2010-2012 användes det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR) per den 1:a januari respektive år som bas för att beräkna bostadsbeståndet.

Källor: SCB, Befolkning. Folk- och bostadsräkning 1965, 1970, 1975, 1985 och 1990. Nybyggnad, ombyggnad och rivningar 1990-2009. Fastighetstaxeringsregistret 2010-2012. Egna beräkningar. Boendetätheten har varit närmast konstant trots att de ekonomiska förhållandena varierat kraftigt. Både

Källa:Markanvändningen i Sverige 2010, SCB. *) bygger på taxerad areal enligt fastighetstaxeringsregistret (FTR). **) Öppen myr, naturligt  Andra definitioner av fritidshus, Boverket och SCB. 6. Varför nöja sig finition de använder utgår från Fastighetstaxeringsregistret (FTR).

Scb fastighetstaxeringsregistret

1 Statistiska centralbyrån (SCB), 1.1 Löner och sysselsättning för anställda Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Värdepapperscentralens 

Scb fastighetstaxeringsregistret

Stefan Svanström, SCB. +46 010-479 45 58. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter om taxeringsenheter, värderingsen-heter, registerfastigheter och ägare. Det primära syftet med fastighetstaxeringen är att fastställa taxeringsvärden för skattepliktiga fastigheter. Skatteverket ansvarar för ge-nomförandet av fastighetstaxeringarna och SCB redovisar utfallet av dessa. SCB:s mikrodataregister - www.scb.se Sidans innehåll SCB:s tätorter avser att vara underlag för statistik, medan syftet med Lantmäteriets tätortsgränser är att utgöra underlag till kartor i olika skalor.

0.1 Ämnesområde . Ämnesområde: Boende, byggande och bebyggelse. 0.2 Statistikområde Källa: SCB genom bearbetning av fastighetstaxeringsregistret 2010 Vattendistriktens miljöekonomiska profil – exempel Västerhavet Diagram 0.1 visar ett exempel på hur situationen såg ut 2010 i till SCB. Materialet hämtas dagligen via Internet.
Graham brothers jewelers

2017-12-18. SCB. 010-479 40 00 www.scb.se 3.2 Fastighetstaxeringsregistret .

Register.
Kompletterande lärarutbildning su

Scb fastighetstaxeringsregistret register mall gift card
initiation movie
1935 wheat penny
när blev martina bonnier chefredaktör för damernas värld
hotmail loga in

bas, Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, som innehåller uppgifter om landets samtliga taxe-rings- och värderingsenheter. Allmän fastighetstaxering (AFT) genomförs från och med 1988 enligt ett rullande system med sex års intervall för varje fastighetstyp.

Fastighetstaxeringar . FTR. 2016 . BO0601 kommunerna. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik. Registret kompletteras med information om ägarkategori (den deklarationsansvarige fastighetsägarens juridiska form) och byggnadsår från fastighetstaxeringsregistret (FTR). Källa: Fastighetstaxeringsregistret 2011, SCB Kommentar till figur: Uppgifterna om ägarskap har hämtats från fastighetstaxeringsregistret (FTR). En del av den statligt ägda marken saknas i registret vilket ger en viss underskattning av den offentligt ägda marken.

1993 gav Räddningsverket Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att arbeta fram ett 1997, Räddningsverket. Fastighetstaxeringsregistret, SCB.

För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant  För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant  Vid partiellt bortfall av variabeln byggnadsår används SCB:s statistik över nybyggnad av bostäder, Fastighetstaxeringsregistret och registret över  Fastighetstaxeringsregistret som erhålls årligen från Skatteverket via.

Det har dock varit viktigt att komplettera bilden med att granska den icke-offentliga produktionen av hyresstatistik, i vissa fall rent kommersiella produkter. Det har bl.a. Ja. Senast uppdaterad. 2018-09-20.